شیر بالانسینگ

توزیع متناسب آب موجود در سیستم های سرمایش و گرمایش یکی از موارد مهمی است که اگر به درستی صورت نگیرد بازدهی کل سیستم با مشکل مواجه می شود. نرخ جریان در هر لوله متناسب با نوع طراحی صورت گرفته باید مقدار معینی باشد که این مورد توسط شیر بالانس به درستی انجام پذیر است.

نکته حائز اهمیت در خصوص لزوم استفاده از شیر بالانس در خطوط لوله این است که اگر شی...

شیر بالانسینگ

توزیع متناسب آب موجود در سیستم های سرمایش و گرمایش یکی از موارد مهمی است که اگر به درستی صورت نگیرد بازدهی کل سیستم با مشکل مواجه می شود. نرخ جریان در هر لوله متناسب با نوع طراحی صورت گرفته باید مقدار معینی باشد که این مورد توسط شیر بالانس به درستی انجام پذیر است.

نکته حائز اهمیت در خصوص لزوم استفاده از شیر بالانس در خطوط لوله این است که اگر شیر درست در خط لوله قرار نگرفته یا به درستی کار نکند علاوه بر اینکه در واحد خروجی آن مشکل ایجاد میکند بلکه روی کل سیستم تاثیر می گذارد.

سیستم های بالانس اتوماتیک می تواند به دو صورت جریان ثابت و جریان متغیر باشد.

بیشتر

شیر بالانسینگ