شوفاژکار

دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار 

 •  ظرفیت حرارتی: 243000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 8 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 131 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  312,793,360 ریال 355,447,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 289000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 9 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 147 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  348,619,920 ریال 396,159,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 334000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 10 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 163 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  384,454,400 ریال 436,880,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 379000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 11 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 179 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  419,802,240 ریال 477,048,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 426000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 12 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 195 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  455,628,800 ریال 517,760,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 461000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 13 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 211 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  490,979,280 ریال 557,931,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 515000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 14 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 227 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  526,807,600 ریال 598,645,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 560000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 15 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 243 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  562,637,680 ریال 639,361,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 118700 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 5 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 55.2 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: خیر

  148,289,680 ریال 168,511,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 146200 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 6 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 65.9 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: خیر

  175,089,200 ریال 198,965,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 174500 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 7 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 76.5 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: خیر

  202,486,240 ریال 230,098,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 202100 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 8 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 87.1 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: خیر

  229,879,760 ریال 261,227,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 229600 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 9 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 97.8 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: خیر

  256,683,680 ریال 291,686,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 258000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 10 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 108.4 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: خیر

  283,479,680 ریال 322,136,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 285500 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 11 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 119 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: خیر

  310,876,720 ریال 353,269,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 313800 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 12 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 129.7 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 4 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: خیر

  337,670,080 ریال 383,716,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 494000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 7 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 221 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 6 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  549,224,720 ریال 624,119,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 556000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 8 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 252 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 6 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  624,331,840 ریال 709,468,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 617000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 9 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 283 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 6 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  699,812,080 ریال 795,241,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ظرفیت حرارتی: 679000 Kcal/h سوخت مصرفی: دوگانه سوز تعداد پره: 10 حداکثر دمای آب مدار گرمایش: 105 ساتیگراد حجم آبگیری دیگ: 314 لیتر جنس دیگ: چدنی حداکثر فشار کاری مجاز: 6 bar گارانتی: 10 سال نصب رایگان: بله

  774,920,080 ریال 880,591,000 ریال 12%
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف