تهویه مطبوع

شرایط محیط زیست انسان، تأثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجا که بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و … واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به...

تهویه مطبوع

شرایط محیط زیست انسان، تأثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجام کار و بطور کلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجا که بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محل کار باشد یا منزل و … واجد اهمیت بسیاری است که مهمترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آن ها است. زیباترین و گرانبهاترین ساختمان ها در صورتی که فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند، قابل سکونت نخواهند بود.

بعلاوه، در بخش عمده ای از فرایندهای تولید در صنایع مختلف و همچنین به منظور نگهداری مواد غذایی در سردخانه ها، همواره بایستی جهت دفع گرمای آزادشده، سیستم های خنک کاری کارامدی بکار گرفته شود. به طوری که کیفیت و کمیت محصولات تولیدی و نیز طول عمر مفید ماشین آلات تولید در گرو صحت عملکرد این سیستم ها می باشد.

بیشتر

تهویه مطبوع 

زیرشاخه ها