سیستم آبرسانی

با وجود اینکه انسان با تجربه طبیعی خویش آموخت که زندگی گروهی خود را سامان دهد و به دنبال آن اولین شهرها در کنار رودخانه هایی مانند نیل، دجله، فرات، سند و غیره به وجود آمدند اما در محل هایی که دسترسی به آب رودخانه نبود برای رفع نیازهای خود اقدام به کندن چاه نمود و چون همه آب هایی که در دسترس بودند از نظر کمی و کیفی جوابگوی نیازهای او نبود، به فک...

سیستم آبرسانی

با وجود اینکه انسان با تجربه طبیعی خویش آموخت که زندگی گروهی خود را سامان دهد و به دنبال آن اولین شهرها در کنار رودخانه هایی مانند نیل، دجله، فرات، سند و غیره به وجود آمدند اما در محل هایی که دسترسی به آب رودخانه نبود برای رفع نیازهای خود اقدام به کندن چاه نمود و چون همه آب هایی که در دسترس بودند از نظر کمی و کیفی جوابگوی نیازهای او نبود، به فکر جابجا کردن آن افتاد و لذا تکنیک آبیاری و آبرسانی به وجود آمد و با ایجاد شهرهای بزرگ تر، تأمین آب آشامیدنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و انسان مجبور شد با ساخت آبراهه‌های کوتاه، آب را به داخل شهرها منتقل کند. البته با توجه به مشکلاتی که برای انتقال آب چاه ها به روی زمین وجود داشت عمده این آب فقط برای شرب قابل استفاده بود تا اینکه بشر موفق شد با شبکه آبرسانی قنات، آب های زیر زمینی را به سطح منتقل کند.

به طور کلی تجهیزات تأسیساتی مورد استفاده در تمام سیستم های آبرسانی امروز عبارتند از:

  • تأسیسات مربوط به برداشت آب از چاه ها، چشمه ها، رودخانه ها و دریاچه ها
  • تأسیسات تصفیه آب شامل استخرهای ته نشینی، صافی ها، دستگاه های هوا رسانی و تأسیسات گندزدایی آب
  • تأسیسات ذخیره آب و ایجاد فشار در شبکه نظیر مخازن همسطح زمین، مخازن بلند و بالاخره مخازن هوایی
  • شبکه پخش آب در شهر شامل شاه لوله ها، لوله های اصلی و فرعی، شیرها و قطعه های اتصالی از قبیل زانویی ها و غیره
بیشتر

سیستم آبرسانی 

زیرشاخه ها

لیست مقایسه محصولات

انصراف