دی اریتور آب بند 

دی اریتور آب بند  

 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • گروه صنعتی آب بند طراحی شده طبق استاندارد ASMEظرفیت: 1000 تا 18000 لیترراندمان بالا، کیفیت بالا، زیبایی در طراحیدارای مراحل هوازدایی در مدل‌های دارای برجک هوازداساخت با استفاده از ورق‌های Rst 37-2بازرسی تمام مراحل ساخت توسط واحد کنترل کیفیتایزولاسیون بدنه با پشم سنگ و کاوراسیون با ورق استنلس استیلدارای دریچه‌ی بازرسی و تعمیرات استاندارد های گروه صنعتی آب...

  0 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف